Versterking lokale democratie: wijzigingsdecreet

Volledig opschrift
Versterking lokale democratie: wijzigingsdecreet
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 17 juli 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt over de versterking van de lokale democratie. Het nieuwe decreet moderniseert en versterkt de regels van de lokale democratie, door onder andere:

  • de opkomstplicht voor gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen;
  • maatregelen in te voeren tegen het ronselen van stem-volmachten;
  • de invloed van de lijststem op het aanwijzen van gemeenteraadszetels af te schaffen;
  • te regelen dat de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie de burgemeester wordt;
  • een aantal onverenigbaarheden te regelen en de vrijwillige samenvoeging van gemeenten te faciliteren.

Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor onderhandelingen geagendeerd in het bevoegde sectorcomité. Daarna wordt het advies ingewonnen van de VVSG, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de SAR CJSM en daarna van de Raad van State.

Meer informatie