Moet elke medewerker in het kader van een fusie zijn goedkeuring geven voor de overdracht van persoonsgegevens?

Uitgebreide vraag

Vanaf mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in voege (GDPR of AVG) waarbij strenger toegezien wordt op het ter beschikking stellen van informatie. Voor alles wat niet vastgelegd is in een KB of wettelijk bepaald is dat er bepaalde gegevens mogen doorgegeven worden (vb. RSZ-aangifte) moet de medewerker voorafgaandelijk toestemming geven dat zijn gegevens gebruikt mogen worden.
Moet elke medewerker in het kader van een fusie zijn goedkeuring geven voor de overdracht van persoonsgegevens?

Antwoord

Op 4 mei 2016 is de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Deze verordening harmoniseert op Europees niveau de bestaande privacyregelgeving en is op 24/5/2016 in werking getreden. Sedert 25 mei 2018 is die rechtstreeks, zonder omzetting in nationale wetgeving, van toepassing op de lokale besturen.

Artikel 88 van de AVG bepaalt met betrekking tot persoonsgegevens van werknemers het volgende:

  1. Bij wet of bij collectieve overeenkomst kunnen de lidstaten nadere regels vaststellen ter bescherming van de rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding, in het bijzonder met het oog op aanwerving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de naleving van wettelijke of uit collectieve overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, het beheer, de planning en de organisatie van de arbeid, gelijkheid en diversiteit op het werk, gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van de eigendom van de werkgever of de klant dan wel met het oog op de uitoefening en het genot van de met de arbeidsverhouding samenhangende individuele of collectieve rechten en voordelen, en met het oog op de beëindiging van de arbeidsverhouding.
  2. Die regels omvatten passende en specifieke maatregelen ter waarborging van de menselijke waardigheid, de gerechtvaardigde belangen en de grondrechten van de betrokkene, met name wat betreft de transparantie van de verwerking, de doorgifte van persoonsgegevens binnen een concern of een groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen en toezichtsystemen op het werk.
  3. Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgevingsbepalingen mee, alsook onverwijld alle latere wijzigingen daarvan.

Er zullen dus nationale bepalingen (of CAO’s) blijven bestaan die privacy in personeelsdossiers zullen regelen.

De privacy-commissie heeft een model opgemaakt voor een register van de verwerkingsactiviteiten.