Kan na een fusie het nieuwe bestuur in 2019 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van 2018? Welke regeling is hierop van toepassing?

Uitgebreide vraag

Het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad wordt normaalgezien goedgekeurd op de volgende vergadering. Kan na een fusie het nieuwe bestuur in 2019 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van 2018? Welke regeling is hierop van toepassing?

Antwoord

Dit is niet expliciet geregeld in de regelgeving.

In principe moeten de nieuwe organen van de nieuwe gemeente de notulen van de laatste vergaderingen van de organen van de oude gemeenten goedkeuren.

De besturen kunnen er voor kiezen om zoveel mogelijk de notulen staande de (laatste) vergadering op te maken en goed te keuren. Dit kan voor de gemeente- en OCMW-raden, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (artikel 33 Gemeentedecreet en (artikel 62, 2de lid iuncto) artikel 44 OCMW-decreet).