Welke stukken worden opgenomen in het register van bekendmakingen?

Welke stukken worden opgenomen in het register van bekendmakingen?

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van reglementen en verordeningen moet blijken uit de aantekening in een gedateerd en chronologisch register (op papier of digitaal, naar keuze van het bestuur).

Het register bevat minstens volgende vermeldingen:

  • het orgaan dat het reglement of de verordening heeft aangenomen;
  • de datum, het onderwerp en de datum van bekendmaking van het reglement of de verordening.

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan. Een reglement kan nooit tegenstelbaar zijn dan na de bekendmaking ervan.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur noch het Besluit van de Vlaamse Regering over de bekendmaking vereisen dat de (datum van) bekendmaking van andere stukken (bijvoorbeeld: de agenda van de gemeenteraad) moet worden opgenomen in het bekendmakingsregister.

Meer informatie