Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2915 Over de stijgende prijzen van crematies en de uitvoering van de conceptnota over de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 17 december 2021
2895 Over de stand van zaken van het onderzoek naar alternatieve stemwijzen waaronder het stemmen per brief
2812 Over de reactie van de vakbonden over de plannen van de Vlaamse Regering om de drempel voor de privatisering van zorg te verlagen
2809 Over de slechte verstandhouding tussen de minister en de vakorganisaties
2791 Over de communicatie van de vakbonden naar aanleiding van de goedkeuring van het voorontwerp van wijzigingsdecreet over het lokaal bestuur
2771 Over de motie van wantrouwen en de onbestuurbaarheid van gemeenten
2758 Over de toepassing van de constructieve motie van wantrouwen
2757 Over zekerheid bij het opnemen van een lokaal politiek engagement
2745 Over de schorsing van de Borgerhoutse districtsaad wegens de ramadan
2727 Over innovatieve klimaatprestatiecontracten voor een energie-efficiënt lokaal patrimonium
2708 Over de dotatie voor lokale besturen die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds
2707 Over heldere en toegankelijke lokale besluitvorming
2689 Over de ondersteuning voor de lokale besturen in kader van de vereenvoudiging van intergemeentelijke samenwerkingsvormen
2609 Over de fusieplannen tussen Mechelen en Boortmeerbeek
2594 Over de druk op de gemeentelijke financiën
2589 Over het fuseren van gemeenten
2587 Over de thema-audit 'Fusiebesturen' van Audit Vlaanderen
2578 Over een provinciegrensoverschrijdende fusie van gemeenten
2543 Over het beleid inzake erkende erediensten in het licht van een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
2366 Over de ruimte voor inspraak tijdens gemeente- en OCMW-raden

Pagina's