Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
342 Fusies gemeenten - Vrijwilligheid en financiële aanmoediging
341 Vlaamse overheid - Coachende rol ten aanzien van lokale besturen
340 Vrijwaring open ruimte door gemeentebesturen - Financieringslijn
335 Rechtspositieregeling personeel lokale besturen - Modernisering
333 Lokale geloofsgemeenschappen - Erkenning
325 Binnenlands bestuur - Actieve verbindings- en verzoeningsrol gouverneurs
322 Binnenlands bestuur - Regiovorming
318 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Vrijwaring verdediging belangen van de eigen buurt door een verkozen gemeenteraadslid
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
317 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Webapplicatie 'klachtenwijzer algemeen bestuurlijk toezicht'
310 Lokale democratie - Organisatie gemeenteraadszittingen na corona
302 Lijkbezorging - Uitzonderingen op het decreet tijdens de coronacrisis
299 Gemeenteraadszittingen - Minimumaantal
299 Over de bestemming van de middelen uit het openruimtefonds voor de lokale besturen
292 Atakwamoskee Kortrijk - Erkenningsvraag
287 Lokale besturen - Belasting op pylonen
282 Decreet Lokaal Bestuur - Verbodsbepalingen lokale mandatarissen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
265 Lokale besturen - Inzagerecht verslagen lokale veiligheidscel
264 Coronacrisis - Financiële gevolgen voor de lokale besturen

Pagina's