Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
262 Lokale overheden - Verduurzaming overheidsopdrachten
251 Leden BCSD en raad voor maatschappelijk welzijn - Geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim
248 Lokale overheden - Subsidies voor doelgroepmedewerkers voor milieugerelateerde taken
246 Plaatsrechten kermissen - Teruglopende lokale inkomsten (2)
244 Lokale overheden - Tijdelijke werkloosheid
243 Lokale overheden - Afsprakennota coronacrisis over omgang met personeel
242 Intercommunales - Presentiegelden
240 Verlening eretitel van ambt van burgemeester van de gemeente Zwalm - Procedure
239 Coronacrisis - Eedaflegging raadsleden tijdens een digitale zitting
238 OCMW's - Huisbezoeken tijdens coronacrisis
236 Vlaamse overheid - Gewijzigde verhouding met lokale besturen na integratie sectorale subsidies in algemene financiering
235 Coronacrisis - Algemene vergadering bestuursorganen van diverse vormen van intergemeentelijke samenwerking, verzelfstandigde entiteiten en vennootschappen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn
225 Coronacrisis - Telefonische bereikbaarheid oudere inwoners
220 Autonoom gemeentebedrijf - Contractueel personeel
216 Lokale besturen - Gedeeltelijke werkhervatting langdurig zieken
215 Uitvaartsector - Online begrafenisplatform en kwaliteitscontrole
208 Crematies - Stand van zaken
207 Leden bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) - Tijdskrediet
206 Bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen - Drempelgedrag 'dagelijks bestuur'
201 Gemeenteraden - Werking

Pagina's